ยุคที่ 2

โครงการหมู่บ้านพิบูลวัฒนา

ยุคที่ 3

โครงการแฟลตดินแดง

ยุคที่ 3

โครงการหมู่บ้านมิตรภาพ

ยุคที่ 4

โครงการแฟลตการเคหะบ่อนไก่

ยุคที่ 5

โครงการ Site and Service

ยุคที่ 6

โครงการครู-เมืองทอง

ยุคที่ 6

โครงการแฟลตปลาทอง

ยุคที่ 8

โครงการบ้านเอื้ออาทร

ยุคที่ 9

โครงการสวางคนิเวศ