ยุคที่ 2 ยุคของอาคารสงเคราะห์

โครงการหมู่บ้านพิบูลวัฒนาอ่านรายละเอียดของโครงการนี้