ยุคที่ 4 ยุคการเคหะแห่งชาติ เพื่อวาระแห่งชาติด้านที่อยู่อาศัย

อาคารโครงการแฟลตการเคหะบ่อนไก่

ห้องพักแฟลตการเคหะบ่อนไก่อ่านรายละเอียดของโครงการนี้