ยุคที่ 5 ยุคบ้านเพื่อการพึ่งพาตนเอง

โครงการ Site and Service การเคหะทุ่งสองห้อง


รูปแบบการต่อเติมแบบต่างๆของโครงการ Site and Serviceอ่านรายละเอียดของโครงการนี้