ยุค 1 ยุคอาคารสงเคราะห์เมื่อแรกสร้าง และแรกเริ่มวางผังเมือง

2488-2495บทนำ | อ่านรายละเอียดของยุคนี้ | ยุคถัดไป